Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme

Poslodavci su dužni osigurati ispravan rad radne opreme i prikladnost za korištenje tako da za vrijeme rada ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika. Prilikom odabira radne opreme mora se voditi računa o posebnim uvjetima rada i mogućim opasnostima i rizicima koji proizlaze kod korištenja. Ako se radna oprema ne može koristiti bez rizika za sigurnost i zdravlje radnika tada treba voditi računa o dodatnim mjerama za smanjenje rizika.

Nakon postavljanja radne opreme i prije početka korištenja poslodavac mora osigurati pregled opreme od strane ovlaštene osobe, prema propisima zaštite na radu, uputama proizvođača i pravilima struke te osigurati:

  • Povremene preglede i, po potrebi, ispitivanje od strane ovlaštenih osoba u skladu s propisima
  • Posebne preglede od strane ovlaštene osobe nakon nastanka iznimne okolnosti koje mogu ugroziti sigurnost opreme, poput preinaka, nezgoda ili duže zastoje u radu

Poslodavac mora voditi i čuvati evidenciju provedenih pregleda i dati ju na uvid inspekciji. Ako se radna oprema nalazi izvan prostora poslodavca uz nju se mora nalaziti i fizički dokaz o obavljenom ispitivanju.

Radnom opremom koja uključuje posebne rizike za zdravlje radnika moraju rukovati isključivo osposobljeni radnici, a popravke i preinake moraju izvoditi samo radnici osposobljeni za te poslove.

Radnici moraju dobiti odgovarajuće obavijesti i, prema potrebi, pisane upute za siguran rad. Obavijesti i pisane upute moraju sadržavati informacije o uvjetima korištenja opreme, predvidljivim neočekivanim situacijama i iskustvu pri uporabi (ako je potrebno) na način na koji je to razumljivo radnicima.

Izvor: portal Zaštita na radu