Zaštita od požara

 

Zaštita od požara skup je svih aktivnosti koje za cilj imaju smanjenje rizika nastanka požara, ali i brzo i kvalitetno gašenje požara kad do njega dođe. Stoga je nužno i potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara.
Također je potrebno definirati sve radnje koje se moraju poduzeti u slučaju nastanka požara.

Prema Zakonu o zaštiti od požara poslodavac je dužan svakog zaposlenika osposobiti za početno gašenje požara kako bi se osigurala učinkovita zaštita pučanstva i imovine ugroženih požarom. Poslodavac je dužan provoditi redovita testiranja opreme za zaštitu i sprečavanje požara te voditi o tome propisanu dokumentaciju.

Možemo Vam ponuditi usluge:

  • Ispitivanje uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara
  • Ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para