Minimalni tehnički uvjeti

 

Za početak obavljanja gospodarskih djelatnosti i naknadne promjene u prostoru za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam gospodarski poduzetnik treba pribaviti odgovarajuće rješenje da prostor i oprema odgovaraju propisanim uvjetima.

Za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta su nadležni uredi državne uprave po županijama (ispostave po gradovima), a za Grad Zagreb Ured za gospodarstvo Grada Zagreba.

Za Vas pružamo sljedeće usluge:

 • Provodimo ispitivanja ispravnosti električnih instalacija
 • Provodimo ispitivanja učinkovitosti ventilacije i ventilacijskog sustava

U suradnji s našim partnerima možemo osigurati sljedeće usluge:

 • Ispitivanje i izrada izvješća o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela
 • Ispitivanje komunalne buke, zvučne izolacije, ugradnja limitatora
 • Ispitivanje nepropusnosti vodovoda i odvodnje (kanalizacija/septička jama)
 • Analiza i ispitivanje pitkosti vode
 • Ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije

 

Za više informacija kontaktirajte nas.

 

Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:

  • rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe),
  • rješenje o upisu u Obrtni registar,(za fizičke osobe),
  • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
  • dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl.65.Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara –

 • za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini gradova te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
 • dokaz o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za voditelja poslovanja ugostiteljskog objekta (svjedodžba o završnom ispitu srednje škole ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za samostalnog ugostitelja s dokazom o jednoj godini radnog iskustva na poslovima ugostiteljstva, a dokazuje se preslikom radne knjižice odnosno potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ovjerenom potvrdom ugostitelja kod kojega je godinu dana radio na odgovarajućim poslovima),
 • izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
 • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
 • rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje,
 • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
 • nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
 • dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
 • dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.

Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju i izvodači radova).

Na sve zahtjeve plaća se pristojba u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima.

Za rješenja kojima se utvrđuju minimalni uvjeti ugostiteljskog objekta naplaćuje se i pristojba iz područja ugostiteljstva i turizma.

Zakonski rok za izdavanje Rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih uvjeta je 15 dana za uredno podnesene zahtjeve. Nakon dobivanja Rješenja objekt može početi s radom.